Mēs skatāmies uz koka attēlu fotogrāfijā.
Vai šis koks fotoattēlā pārstāv tikai sevi? Vai fotogrāfs var pretendēt uz to, ka viņa fotogrāfijā redzamais ir arī vēl kas cits —
varbūt vairāk nekā attēlotais? Kā kaut kas, kas pēkšņi licis veltīt tam uzmanību, pārvēršas attēlā un, varbūt, kļūst par „kaut ko vairāk”?
Kā fotovaloda, ko mēs apgūstam, paplašina mūsu komunikācijas spējas un iespējas?
Mēs gribētu iemācīties skatīties, ieraudzīt, apjaust un atklāt attēlā realitātes redzamos un varbūt arī mazāk redzamos slāņus.
Mēs gribētu iemācīties uzdot arī citus jautājumus.

We look at the image of a tree in a photograph.
Is this tree in the photograph representing only itself? Can the photographer claim that what can be seen in his photograph
is also something else — perhaps more than what is portrayed?
How does something that has suddenly commanded attention to itself turn into an image and possibly, become “something more”?
How does the language of photography that we are studying broaden our abilities and possibilities of communication?
We would like to learn to look, to see, to realize and reveal the visible and also the less visible layers of reality in the picture.
We would like to learn to pose questions of other kind as well.

Andrejs Grants, fotostudijas vadītajs / head of the photo studio